Corso Frederiksoord

Algemene Voorwaarden Stichting Floralia Frederiksoord e.o.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting Floralia Frederiksoord e.o. (hierna te noemen: “Corso Frederiksoord”) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door de Corso Frederiksoord georganiseerd evenement koopt (hierna te noemen “bezoeker”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door de Corso Frederiksoord voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”).

2. Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan bloemencorso en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

3. Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement zoals het parcours van het corso (Frederiksoord) en het evenemententerrein (Majoor van Swietenlaan 1, Frederiksoord).

4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst / toegangsbewijzen

1. De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Corso Frederiksoord en de bezoeker komt tot stand op het moment dat de bezoeker een toegangsbewijs voor het evenement bij Corso Frederiksoord dan wel een door Corso Frederiksoord ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt.

2. Een toegangsbewijs bestaat uit een door of vanwege Corso Frederiksoord verstrekt entreebewijs.

3. Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

4. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement.

5. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

6. Alleen aanschaf bij de erkende voorverkoopadressen of bij Corso Frederiksoord garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker.

Artikel 3 Overige verplichtingen van de bezoeker

1. De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt.

2. De bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Corso Frederiksoord onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

3. Het is verboden vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

4. De bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Corso Frederiksoord, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

5. De bezoeker zal zich gedragen zoals een goed bezoeker betaamt. Dit wil onder meer zeggen dat bezoeker zich niet schuldig zal maken aan wangedrag of het verstoren van de openbare orde in de ruimste zin des woords.

Artikel 4 Rechten van Stichting Floralia Frederiksoord e.o.

1. Bij overtreding door de bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Corso Frederiksoord gerechtigd de koop te ontbinden of de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs aan Corso Frederiksoord, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan.
2. Corso Frederiksoord behoudt zich het recht voor de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Corso Frederiksoord dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
3. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Corso Frederiksoord gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

Artikel 5 Overmacht

1. Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen technische mankementen aan de corsowagens, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden et cetera heeft Corso Frederiksoord het recht het evenement te annuleren.
2. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Corso Frederiksoord wordt geannuleerd, heeft de klant geen recht op restitutie van de kosten van het toegangsbewijs.

Artikel 6 Aansprakelijkheid van Stichting Floralia Frederiksoord e.o.

1. Corso Frederiksoord is aansprakelijk voor directe schade die de bezoeker lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Corso Frederiksoord toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Corso Frederiksoord is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  0. gevolgschade;
  1. immateriële schade;
  2. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid
      van hulppersonen van Corso Frederiksoord;
  3. emotionele schade.

2. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de bezoeker voor eigen risico.

3. Corso Frederiksoord zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.

4. Corso Frederiksoord is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma, vertragingen en “gaten” tijdens de optocht, evenmin voor een tegenvallende inhoud.

5. Corso Frederiksoord is ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

 

Artikel 7 Persoonsgegevens

Corso Frederiksoord verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 8 Slotbepalingen

Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de bezoeker en Corso Frederiksoord bestaat is Nederlands recht van toepassing.